Sunduğumuz Danışmanlık Hizmetleri

Temiz ve sürdürülebilir enerji hedefleri dünya çapında fırsatlar yaratırken teknolojik gelişmeler yanı sıra yerel düzenlemelerin nüanslarını takip ediyor, yatırımcı beklentilerini ve yönetmelikleri karşılamak ile hem çevresel hem ekonomik açıdan en iyi uygulamaları gerçekleştirmek arasındaki hassas dengeyi koruyacak şekilde danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Rüzgâr, güneş ve her türlü enerji sistemleri için yeni projelerin geliştirilmesi, detaylı etüt ekspertizlerinin hazırlanması, fizibilite çalışmaları, durum tespiti ve ikinci görüş analizi ile ilgili olarak geniş bir yelpazede yenilenebilir enerji yatırımlarınıza danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Yenilenebilir enerji projeleriyle ilişkili riskleri tespit etmek ve azaltmak, proje geliştiriciler, finansman sağlayıcılar ve yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.

Bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık firması olarak, güvenilirliğimiz, sektördeki itibarımız, teknik deneyimimiz ve projelerinizi interaktif olarak planlama ve projelendirmedeki yetkinliğimiz bizi projelerinizin her aşamasında kol kola yürüyebileceğiniz ideal bir paydaş yapmaktadır.

Güvenilir mühendislik hizmeti; yatırım kararları, projelerin uygulanması ve mali yapı için güvenilir bir temel oluşturur.

 

Yenilenebilir enerji projelerinin tasarımı ve planlanması için Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler bölgesi temsilcisi olduğumuz EMD International tarafından geliştirilen yazılım paketleri, windPRO ve energyPRO bugün dünya çapında kullanılmakta, bankalar tarafından bağımsız, bilgiye dayalı değerlendirme ve analiz araçları olarak kabul edilmekte ve kendi alanlarında dünyanın en çok kullanılan yazılım paketleri olarak kabul edilmektedir.

Çalışmalarımızı yenilenebilir enerji konusunda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve çeşitli kaynaklarca test edilip onaylanmış ticari yazılımlar ile kendi geliştirdiğimiz birtakım özel yazılımlarla yürütmekteyiz. Ana araçlar aşağıda listelenmiştir:

 • windPRO
 • WAsP Bundle
 • OF Wind CFD
 • energyPro

TÜRKSOY E.M.D. bunların yanı sıra kendi geliştirdiği özgün yazılımları da danışmanlık hizmetinde kullanmaktadır. Bunlar:

 • Mekanik/elektrik kurulu güç farkını ve bu duruma özgü kayıpları dikkate alan net enerji üretimleri hesaplamalarında ve hibrit santrallerin bir arada sisteme aktarabilecekleri elektrik miktarının hesaplanmasında kullanılan özgün yazılım
 • Ham rüzgâr verilerinin filtrasyonu ve analizinde kullanılan özgün yazılım
 • Sahaya özgü rüzgâr akış simülasyon kalibrasyonunda kullanılan özgün yazılım
 • MCP (İlgileşim,  korelasyon; Matrix Weibull Fit Transform) için kullanılan özgün yazılım 
 • Spesifik monte-carlo simülasyonu ile belirsizlik/değişkenlik analiz ve modellemesinde kullanılan özgün yazılım
 • Ekstrem rüzgâr ve türbülans yoğunluğunun hesaplanmasında kullanılan özgün yazılım

En gelişmiş yazılım ve araçları kullanan ekibimiz projenizi yatırım ve finansman için hazırlamanıza, riskleri azaltmanıza ve teknik olarak sağlıklı bir yapıda inşaata hazır hale getirmenize yardımcı olacaktır.

 • Proje alanının içinde ve çevresinde genel topografya etüdü
 • Gözlem istasyonu adet, yapı ve konumlarının belirlenmesi
 • Gözlem İstasyonlarının montaj süpervizörlüğü, yerinde denetlenmesi ve raporlanması
 • Verilerin toplanması, istasyon takibi
 • Ölçümlerin geçerliliğinin ve kalitesinin incelenmesi
 • İlgileşim işlemlerinin yapılarak, sahanın uzun dönem istatistiklerinin eldesi
 • Tercih edilecek Rüzgâr Türbini/PV Panel sınıfları ile ilgili karar vermek için temel değerlendirmeler
 • Optimize yerleşim planı ve mikro konuşlandırma tasarımı
 • Gerekli görülmesi ve uygulanabilir olması durumunda sahaya özgü düzeltme uygulanması
 • Potansiyel enerji kayıplarının genel kestirimi
 • Uzun süreli ortalama Net YEÜ (Yıllık Enerji Üretimi) hesaplamaları
 • 1, 10 ve 20 yıllık vadelerle belirsizlik ve aşma olasılığı (%50 – %98) kestirimleri

Genel Hatlarıyla Bankalara Sunulan Hizmetlerin Kapsamı

Başlangıç Raporu

Projenin saha genel incelemesinin yapılması – Jeolojik, topografik, yol, iklim vs.

Proje sahasının rüzgâr potansiyelinin değerlendirilmesi, rüzgâr ölçümlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, yıllık elektrik üretim miktarının P50 – P98 gerçekleşme oranları için hesaplanması

Projeler’in gerçekleştirilmesi için öngörülen Yatırım Bütçesi’nin ve Yatırım Planı’nın değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi

Çevresel konular başta olmak üzere alınmış ve alınacak olan lisans, izin ve onayların bulunduğu aşamanın saptanması ve uygunluğunun kontrol edilmesi, alınması gereken ilave yasal izin, onay vb konusunda görüş bildirilmesi

Projeler ile ilgili imzalanmış ve imzalanması öngörülen tedarik, müteahhitlik, alt taşeron vb. proje sözleşmelerinin teknik uygunluğunun piyasa şartları da göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi

Oluşabilecek diğer her türlü teknik risk ve yükümlülükler ile ilgili olarak Kredi Veren’in bilgilendirilmesi, varsa çözüm önerilerinin sunulması

İlerleme Raporları

Başlangıç raporunu takiben uygun periyotlarda gerçekleştirilecek saha ziyaretleri sonrasında Başlangıç Raporuna konu bilgilerin teknik ve mali ilerleme paralelinde güncellenmesi, maliyetler ve yatırım planında gerçekleşmesi muhtemel sapmaların belirlenmesi ve raporlanması

 

Masa Başı Raporları

Talep edilmesi durumunda saha ziyareti olmaksızın sağlanan verilere istinaden mali ilerlemenin değerlendirilmesi ve kredi kullandırımına konu harcama detayının Yatırım Planı’na uygunluğunun kontrol edilmesi

Ticari İşletmeye Geçiş Raporu

Proje Sözleşmeleri tahtında veya ETKB tarafından gerçekleştirilecek geçici/final kabul işlemleri sırasında hazır bulunulması ve kabul tutanaklarının incelenerek raporlanması